گرفتن فاصله ایمنی بین قطب خط ولتاژ بالا و قطب قیمت

فاصله ایمنی بین قطب خط ولتاژ بالا و قطب مقدمه

فاصله ایمنی بین قطب خط ولتاژ بالا و قطب